1396/09/02
آثار و نتایج عنوان طرح ردیف
 • پیش بینی و اجرای برنامه های مورد نظر در بخشهای مختلف در مناطق هدف به منظورکاهش واگرایی قومی و ایجاد ثبات و ارتقای امنیت در سطح منطقه و سطح ملی
تهیه و تصویب طرح جامع توسعه پایدار استان در شورای امنیت ملی 1
 • ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه پایدار استان خوزستان به عنوان یکی از استان های کلیدی کشور
 •  بهبود شاخص های زیر بنائی ، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف استان با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته استان
 • مدیریت یکپارچه بر توسعه  پایدار استان در قالب ساختاری متمرکز و منابع مشخص در قوانین بودجه سنواتی
تدوین برنامه عملیاتی طرح توسعه پایدار استان 2
 • افزایش ضریب امنیت استان به ویژه در مناطق هدف
 • ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عموم جهت ایجاد اشتغال و تحرک در مناطق هدف
 • اطمینان استمرار طرح(با تغییر مدیریت در سطح ملی و استان) با منظور نمودن آن در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی
تأمین اعتبار و اجرای طرح توسعه پایدار 3
 • کنترل مسیر زوار از مرز خرمشهر تا پایانه شلمچه
 • کنترل مسیر زوار از پاسگاه سوبله تا پایانه چزابه
اجرای مانیتورینگ مرزی 4
 • تعیین کارگروه های شش گانه تخصصی مقابله با جرایم
 • بررسی علل ، آسیب شناسی و تدوین راهکارها و پیشنهادات
طرح مشترک فرمانداران و فرماندهان انتظامی استان 5
 • شناسایی مناطق جرم خیز ، شناسایی افراد مال خر
 • جلوگیری از مراکز استفاده از قلیان
 • افزایش آگاهی و آموزش عمومی و اصناف مختلف به منظور پیشگیری از وقوع جرائم
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با افتتاحیه مانور طرح توسط معاون وزیر 6
 • اجرای بند پ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق
 • امنیت پایدار تردد در مرزها
 • توسعه و افزایش فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
تهیه بسته جامع طرح معیشتی مرزنشینان 7
 • شناسایی و احصاء اماکن رده بندی شده استان و نیز اماکن رده بندی نشده و یا نیازمند ارتقاء رده حفاظتی
 • طرح و تصویب تعداد 257 واحد از اماکن استان طی دو جلسه شتا جهت ارتقاء یا ایجاد رده  حفاظتی
پیگیری و تصویب طرح ارتقاء رده­بندی حفاظتی اماکن 8
 • تعدیل ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش سطح جرائم مربوطه در آن دسته از نقاط شهری که بسترهای جرائم اجتماعی انتظامی و امنیتی در آن وجود دارد. این تمهیدات در حوزه سلبی و ایجابی اجرا می گردد.
 • کاهش جرائم سرقت­های صنعتی و کاهش برخی از نزاع­های اجتماعی
اجرای طرح کنترل مناطق شهری پرخطر 9
 • جایگاه سیاست انرژی در استراتژی امنیت ملی تبیین شود
 • چالشها و تهدیدات حوزه انرژی بررسی شود
  روشهای بهبود مدیریت تأمین پایدار انرژی ارائه گردد
 • روشهای ایمن سازی زیرساختهای انرژی استان عنوان گردد
برگزاری همایش ملی مدیریت تأمین پایدار و امنیت انرژی با تأکید بر ظرفیت استان 10

صفحه یک